POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność Użytkowników naszej strony i o to, by przekazać im pełną i rzetelną informację na temat przetwarzania ich danych osobowych, które może mieć miejsce, kiedy odwiedzają naszą stronę.

Zapewniamy, że dane osobowe Użytkowników pozostaną poufne, bezpieczne i będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zakresu, celów i sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W razie dodatkowych pytań Użytkownicy mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

  1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa, ul. Aksamitna 8, w Gdańsku.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@rodo-edu.pl 

 

  1. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania

Na naszej stronie nie ma możliwości założenia konta użytkownika i nie korzystamy systemów komentarzy. Umożliwiamy za to Użytkownikom kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy mogą wysyłać do nas e-mail bezpośrednio ze swojego konta pocztowego, ale mogą również korzystać z Facebooka. Korzystając z tych możliwości Użytkownik podaje nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które zawiera w treści wiadomości.

Dane Użytkowników przetwarzamy w celu kontaktu z nimi oraz w celach archiwalnych (archiwizacji korespondencji) w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Szkołę Podstawową nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku, obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Mogą również wystąpić przypadki w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

  1. Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, takim jak firmy świadczące usługi w zakresie IT i hostingu. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, które gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane tak długo, jak długo istnieją do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane lub też okresu, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nas obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie. Część danych może być przetwarzana dłużej, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.

 

  1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje mu ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i do kontaktu z nami lub warunkiem zawarcia umowy, a w przypadku nie podania przez Państwa swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

  1. Pliki cookies

Niektóre elementy naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do komputera, tabletu lub telefonu Użytkownika, zapisywane na nim, a przy kolejnej wizycie Użytkownika na stronie są odczytywane przez nasz system informatyczny. Cookies pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika na potrzeby wykonania określonej operacji w serwisie. Cookies są wykorzystywane przez praktycznie każdą stronę internetową, ponieważ ułatwiają Użytkownikom korzystanie z serwisu oraz pozwalają administratorowi na używanie przydatnych narzędzi, na przykład służących do celów statystycznych.

Przy pierwszej wizycie na stronie wyświetlamy Użytkownikom informację dotyczącą wykorzystywania plików cookies i pytamy o zgodę na ich stosowanie. Ustawienia cookies Użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce. Może całkowicie z nich zrezygnować, ale musi mieć świadomość, że może to utrudnić korzystanie nie tylko z naszej, ale i z wielu innych stron internetowych.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC OSÓB/ PODMIOTÓW, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. GEN. WŁ. ANDERSA

1) KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH W PRZYPADKU ZAPYTAŃ W TRYBIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Wł. Andersa w Gdańsku, ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk. 

2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły – p. Anna Listewnik, kontakt: a.listewnik@sp57.edu.gdansk.pl

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@rodo-edu.pl

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

5. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.

8. W przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

9.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.